OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
31.03.2010.
Zielona Góra: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Numer ogłoszenia: 70397 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 434820 - 2009r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kulturalna Biblioteka Publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 10 cm, w technologii bezspoinowej, 2) ocieplenie stropodachu niskiego nad parterem styropianem o grubości 15cm, 3) ocieplenie stropodachu wysokiego nad V piętrem głównej bryły styropianem o grubości 14cm, 4) rozbiórka pokrycia dachowego stropodachów. 5) pokrycia stropodachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 6) wymiana instalacji odgromowej, dachowej budynku, 7) rozebranie lekkiej obudowy ścian osłonowych części wysokiej obiektu. 8) rozebranie i utylizacja elementów cementowo-azbestowych ścian osłonowych części wysokiej budynku, 9) wykonanie elewacji wentylowanej, panelowej części wysokiej budynku z zewnętrzną warstwą szkła fasadowego, z ociepleniem warstwą wełny mineralnej, 10) wykonanie elewacji wentylowanej parteru budynku z okładziną z kamienia naturalnego, 11) Wykonanie ocieplenia ścian budynku poniżej poziomu terenu wraz z pionową izolacją przeciwilgociową. 12) wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę aluminiową, 13) wykonanie lekkich obudów wejść elewacji frontowej z blachy kwasoodpornej. 14) wymianę obróbek blacharskich, 15) wymianę elementów dekarskich i ślusarskich, 16) wykonanie żaluzji aluminiowych zwieńczenia attyki części wysokiej obiektu. 17) Wykonanie napraw konstrukcji schodów wejścia do budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem okładziny i wymianą balustrad, 18) wykonanie i zamontowanie napisów na tle fasad budynku wraz z ich podświetleniem, 19) wymianę instalacji wentylacji mechanicznej budynku, 20) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych , 21) wymianę instalacji ciepła technologicznego. 22) roboty elektryczne związane z zasilaniem urządzeń instalacji wentylacyjnej..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.21.20-8, 45.26.13.20-3, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.20-4, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.26.26.60-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego - Działanie 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: 1) San- Bud Nieruchomości sp. z o.o. - lider 2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych San-Bud sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11595442,09 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9300809,23

  • Oferta z najniższą ceną: 9300809,23 / Oferta z najwyższą ceną: 11224989,09

  • Waluta: PLN.